ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Katolikus Karitász (telephely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10.; adószám: 19661029-2-43; telefon: +3696 283-038; email: office@karitasz-gyor.hu; „Katolikus Karitász”) 2021. június 01. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön adatait, amelyet Ön a Szervezet munkatársai által használt e-mail címre küldött meg, vagy postai úton a Katolikus Karitász részére a 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át az Katolikus Karitász részére. 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A kérelem, esetleírás, tájékoztatás, beszámoló elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a Katolikus Karitász (telephely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10.; adószám: 19661029-1-43; telefon: +3696 283-038; email: office@karitasz-gyor.hu jogosult.
A Katolikus Karitásznál az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Katolikus Karitász vezetői és adott programban dolgozó munkatársak.

A Katolikus Karitász adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki. A Katolikus Karitász adatvédelmi feladat ellátásáért felelős munkatársa, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: office@karitasz-gyor.hu, +3696 283-038.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Katolikus Karitász a kérelem, esetleírás, tájékoztatás, beszámoló megküldése során megadott személyes adatokat a válasz megküldése, kapcsolattartás, segítségnyújtás, ügyintézés, tájékoztatás kérés és nyújtás, a szerződések teljesítéséhez szükséges nyilvántartások vezetése, hivatalos megkeresés esetén adatszolgáltatás elkészítése végett kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az adatai, kérelme elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az online felületen (www.karitasz-gyor.hu) elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig az Katolikus Karitász által megjelölt cím alatt kérhető.

3. Személyes adatok címzettjei

A megadott személyes adatokat a Katolikus Karitász további személy részére nem adja át vagy továbbítja, erre kizárólag a szerződések teljesítéséhez szükséges mértékben kerül sor, a Hatóságok egyedi kérésére, az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és a jogszabályokból fakadó kötelezettségek teljesítése végett.

4. Az adatkezelés időtartama

A Katolikus Karitász az Ön által a megadott személyes adatokat, kérelem, nyilatkozat egyéb dokumentáció megküldésétől kezdődően kezeli.

A Katolikus Karitász az Ön adatait addig kezeli, amíg a hatályos jogszabályok alapján ez szükséges, de max. 10 évig. A Katolikus Karitász az Ön által megküldött adatait, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli, a 6.3. pontban megjelölt feltételek szerint. A dokumentációban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az office@karitasz-gyor.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az Katolikus Karitász részére a 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10. küldött levélben kérheti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 Az Katolikus Karitász a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Katolikus Karitász a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 Az Katolikus Karitász az adatkezelési tájékoztató módosításáról Önt külön nem értesíti, ezt kizárólag a Szervezet honlapján teszi közzé.

5.3 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az office@karitasz-gyor.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Katolikus Karitász részére a 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10. címre küldött levélben teheti meg.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Katolikus Karitásztól arra vonatkozóan, hogy a Katolikus Karitász kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Katolikus Karitász kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Katolikus Karitász a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a Katolikus Karitásztól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog
A Katolikus Karitász az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A Katolikus Karitász indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Katolikus Karitásznak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Katolikus Karitász személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Katolikus Karitász jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Ha a Katolikus Karitász nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Katolikus Karitász a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Katolikus Karitászra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Katolikus Karitászra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Katolikus Karitászt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Katolikus Karitász a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Katolikus Karitásznak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Katolikus Karitász az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az Katolikus Karitász megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: office@karitasz-gyor.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.